Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

cloud

Eolas ginearálta

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol) 2007 go 2014 cearta dlíthiúla dóibh sin a bhí ag iarraidh rochtain a fháil ar fhaisnéis ar an gcomhshaol ó údaráis phoiblí.

Subject to certain exceptions, information relating to the environment held by, or for, a public authority must be made available on request to any person.

Faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá i seilbh údarás poiblí, nó á coimeád d’údarás poiblí a chur ar fáil d’aon duine ach í a iarraidh.
Foráiltear sna Rialacháin sainmhíniú ar fhaisnéis chomhshaoil agus tugtar cuntas ar an gcaoi inar féidir iarratais ar fhaisnéis a chur isteach chuig údaráis phoiblí. Foráiltear sna Rialacháin freisin do nós imeachta achomhairc foirmiúil i gcás nach bhfuil duine sásta le cinneadh a rinneadh maidir lena iarratas.

Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas AIE?

Before making a request for information under AIE you should first visit the OSi websites, as the information you require may already be available.
Sula ndéanann tú iarratas ar fhaisnéis faoi AIE ba cheart duit dul isteach chuig suíomh gréasáin OSi ar dtús, toisc go bhféadfadh an fhaisnéis atá uait a bheith ar fáil cheana féin.
Tugann OSi rochtain in aisce ar raon táirgí mapála dá cuid, lena n-áirítear mapáil nua-aimseartha, mapáil stairiúil ó na chéad suirbhéanna ar Éirinn agus, aeríomhánna. Chun tuilleadh eolais agus sonraí maidir leis na táirgí mapála atá ar fáil a fháil téigh chuig ár suíomhanna gréasáin: www.osi.ie agus www.geohive.ie.

I gcás ina ndéantar iarratas, féadfar iarratas ar fhaisnéis AIE a bhaineann le OSi a chur isteach chuig Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig Foi@osi.ie.

Nithe atá riachtanach in iarratas bailí

Nuair a dhéanann tú iarratas ar fhaisnéis faoi na Rialacháin AIE 2007-2014, iarrtar ort:

· a lua go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin AIE 2007-2014 agus é a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach

· do shonraí teagmhála a sholáthar

· a lua i dtéarmaí chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis chomhshaoil atá de dhíth, agus an fhoirm agus an bealach rochtana is inmhianaithe a shonrú

· de réir na Rialachán, féadfaidh Údarás Poiblí táille réasúnta a ghearradh as faisnéis a sholáthar maidir leis an gcomhshaol (féach táillí thíos)

· De ghnáth tabharfar fógra duit faoin gcinneadh ar d’iarratas taobh istigh de 1 mhí amháin ó fhaightear é.

Cad is féidir liom a dhéanamh má táim míshásta le cinneadh maidir le m’iarratas?

Má mheasann tú gur diúltaíodh go hiomlán nó go páirteach do do iarratas bunúil ar fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol, nó nár láimhseáladh i gceart é ar shlí eile de réir fhorálacha na Rialachán AIE, féadfaidh tú, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis duit cinneadh OSi a fháil, iarraidh ar OSi athbhreithniú inmheánach a dhéanamh maidir leis an gcinneadh i bpáirt nó in iomlán.

Táillí

Mar a fhoráiltear sna Rialacháin AIE, níl aon táille de dhíth ar dtús báire nuair a chuireann tú iarratas isteach le OSi. Féadfaidh údarás poiblí áfach, táille réasúnta a ghearradh as faisnéis chomhshaoil a sholáthar de réir na Rialachán.

Tá na táillí sin leagtha síos ag OSi thíos, mar sin féin, ba chóir a rá go bhféadfaí iad sin a tharscaoileadh i gcás ina meastar an costas a bheith níos lú ná €10.00. Cuirfear sonraí na dtáillí, más ann dóibh, in iúl sa litir chinnidh dheiridh.

Ríomhfar na táillí ach a bhfaighfear iarratas agus iad ag brath ar an méid oibre a chaithfear a dhéanamh chun faisnéis a thiomsú i gcás nár cuireadh ar fáil í roimhe seo i bhformáid inrochtana. Cuireann OSi roinnt dá cuid sonraí ar fáil le hamharc air saor in aisce trí Amharcóir Léarscáile is féidir a fháil ar shuíomh gréasáin na Suirbhéireachta Ordanáis – www.Osi.ie.

Tá sonraí OSi faoi chosaint faoi Chóipcheart an Rialtais agus cuirtear ar fáil iad faoi chomhaontuithe ceadúnaithe. Bíonn an costas ceadúnaithe ag brath ar an méid sonraí a bhíonn de dhíth agus an úsáid a bheartaítear a bhaint as na sonraí. Tá aon táille cheadúnais iníoctha scartha ó na táillí atá sonraithe thíos.

Táillí i gcomhair taifid eisithe a chuardach agus a aisghabháil agus a chóipeáil – Tá an táille sin socraithe ag €20.95 in aghaidh na huaire

Táillí cóipeála – Fótachóip in aghaidh an leatháin €0.04, CD Rom €10.16

An bhfuil táille chun achomhairc a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil

Gearrfar táille €50 chun achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir faoi airteagal 12.

Beidh feidhm le táille €15 maidir le hachomharc de bhun airteagal 12 ag–

(a) sealbhóir cárta liachta,

(b) cleithiúnach shealbhóir cárta liachta, nó

(c) duine dá dtagraítear in airteagal 12(3)(b),

Tá faisnéis mhionsonraithe eile lena n-áirítear na Treoirlínte Oifigiúla a ghabhann leis na Rialacháin AIE ar fáil ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag an nasc seo a leanas: http://www.environ.ie/en/Environment/AccesstoInformationontheEnvironment/