OSi Customer Charter

Photogrammetry

Ordnance Survey Ireland (OSi) has a proud tradition spanning three centuries of delivering quality products and services to its customers. With your assistance, we intend to maintain and wherever possible, improve on the standards you, our customers, expect of us.

YOU can assist us by:

 • Offering comments on our products or services, in particular highlighting any areas that you consider require improvement.
 • Filling out “Customer Comments Card” if you are a personal caller to one of our sales outlets.
 • Participating in any Customer Survey undertaken by the organisation.
 • reating our staff with the same courtesy and dignity that you would expect in return.

WE will commit to the following:

 • An Efficient and Courteous service: Whether you are a personal caller to our office or are a telephone caller, you will at all times be treated efficiently and with dignity and respect.
 • Upgrading of Products and Services: We will continue to develop new products and services in line with the changing needs and expectations of all our customers.
 • Consultation with our customers: We will ensure that there is ongoing formal and informal consultation with our customers, both in relation to current products and services and planned developments.

Access to products and services: We will ensure that our products and/or services are delivered taking full account of the needs and convenience of our customers.

This will include:

 • Providing products or service through a range of media e.g. Sales outlets, eCommerce, etc.
 • Ensuring that sales office outlets are located within reasonable proximity to our customers.

In order to achieve this:

Our Map Sales Office, located in the Phoenix Park in Dublin, is open Monday to Friday from 9am to 4.15pm including lunchtime.
We have appointed Place Map Agents and strategically located them throughout the country to provide optimal ready access to customers.

Details are available by calling 01-802-5300 or on www.OSi.ie.

OSi’s Tourism & Leisure products such as the Discovery Series, the Dublin and other City Street Guides and Atlases are available through many bookshops, garage forecourts and other retail outlets. OSi products can also be purchased by ordering online here.

Corporate Customers:

All Corporate Customers will be introduced to a Key Account Manager who will act as their principal point of contact for all their requirements.

Telephone Enquiries to the organisation:

Our LoCall telephone number is 1890 674627.

We will answer your call as promptly as possible – our aim is to answer your incoming call within 25 seconds.
We will endeavour in all cases to dispatch products from our Telesales department within one day of receipt of a valid order.
Many enquiries to Ordnance Survey Ireland are, by their nature, complex. All our staff will be as helpful and informative as they possibly can, and if a staff member is unable to deal with your enquiry he/she will attempt to transfer the call to someone who can If your query cannot be dealt with immediately we will take your details and arrange for your call to be returned by the appropriate member of staff. Where voicemail is available and you leave a message we will aim to respond by the following day at the latest. Where appropriate, we will provide you with the name and telephone number of the nearest agent or distributor in your locality.

Correspondence by mail/fax/ email:

We will respond to any written enquiry within 10 days of receipt of your letter. If it is not possible to answer you definitively within this period, an interim reply will be issued to address your query to the fullest possible extent. Correspondence by email will receive a prompt reply by the person to whom it is addressed. In the case of an email to our customer service department and where a reply is required by the sender, we will aim to acknowledge receipt of your email within 3 days and provide a comprehensive reply within 10 days. If you correspond with us in Irish, we will reply to you in Irish.

Personal Callers:

All visitors to our offices will be treated with courtesy.

We will deal with your enquiry promptly. We will endeavour in all cases to reduce to 5 minutes the maximum waiting time in our Map Sales Office for standard mapping or tourist and leisure products. We will endeavour in all cases to dispatch products from our Digital Sales Department within 5 days from receipt of a valid order. All callers who have an appointment will be issued with a visitor’s pass and be received promptly once staff are informed of their arrival.

Dealing with Complaints:

If you are unhappy with the quality of service you have received you have the right to complain. A complaint in the first instance should be taken up directly with the individual who provided the service or, in his/her absence, the supervisor of that area. If it is not possible to resolve the matter with the staff member or the supervisor you can direct the complaint to the Customer Liaison Officer. He/she can be contacted at custserv@osi.ie. Tel 01-802-5300 or Fax: 01-820-4156

When a complaint is received by the Customer Liaison Officer, a formal acknowledgement will be issued within 5 days. The Customer Liaison Office will carry out an investigation and will issue a formal response within 15 working days. If the complaint is upheld then steps will be taken to remedy the fault and we will provide appropriate redress to you, the customer. Should you remain dissatisfied with the outcome of the complaint investigation you have the right to appeal to the General Manager Marketing who has full responsibility for the management of all aspects of customer service and who reports to the Chief Executive.

Information

We will provide our customers with clear, accurate, comprehensive and up-to-date information on all our services. Our website will be as up-to-date, relevant, user-friendly and accessible as possible.

Monitoring our performance & Feedback

 • We will continue to monitor our performance directly with our customers in a variety of ways.
 • We welcome your comments, suggestions and views on any aspect of our products and service.
 • We will continue to strive to improve the level of customer service.

Download a PDF with all the information on this page.

OSi Language Scheme

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann Scéim Teanga 2014 – 2017 Faoi Alt 11 d’Ácht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Ordnance Survey Ireland Irish Language Scheme 2014 – 2017 under section 11 of the Official Languages Act, 2003

Cairt Chustaiméirí OSi

Cairt Chustaiméirí

Tá traidisiún bródúil le trí chéad bliain ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) maidir le táirgí agus seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar agus a sheachadadh dár gcustaiméirí. Le cúnamh uaibhse, tá sé ar intinn againn na caighdeáin a bhfuil sibhse, ár gcustaiméirí, ag súil leo uainn a choinneáil agus nuair is féidir, a fheabhsú.

Is féidir LEATSA cabhrú linn trí:

 • Do bharúil a thabhairt faoinár dtáirgí nó ár seirbhísí, agus go háirithe béim a leagadh ar aon réimse a mheasann tú ar gá é a fheabhsú.
 • Ceann dár “Cártaí le haghaidh Thuairimí Custaiméirí ” a líonadh amach má thug tú cuairt ar cheann dár asraonta díolacháin.
 • Páirt a ghlacadh in aon Suirbhé Custaiméirí a reáchtálann an eagraíocht.
 • Caitheamh lenár bhfoireann leis an gcúirtéis agus leis an dínit chéanna is a bheifeá féin ag súil leo uathusan.

BEIMID tiomanta don mhéid seo a leanas:

Seirbhís éifeachtach agus cúirtéiseach: Is cuma má thugann tú cuairt ar ár n-oifig nó má chuireann tú glaoch teileafóin orainn, caithfear leat i gcónaí go héifeachtach agus le dínit agus meas.

Uasghrádú Táirgí agus Seirbhísí: Leanfaimid ar aghaidh ag forbairt táirgí agus seirbhísí nua le freastal ar riachtanais athraitheacha agus ar ionchais athraitheacha ár gcustaiméirí go léir.

Comhairliúchán lenár gcustaiméirí: Cinnteoimid go mbeidh comhairliúchán foirmiúil agus neamhfhoirmiúil leanúnach againn lenár gcustaiméirí, maidir le táirgí agus seirbhísí atá ann faoi láthair agus forbairtí atá pleanáilte.

Rochtain ar tháirgí agus ar sheirbhísí: Cinnteoimid go gcuirfear ár gcuid táirgí agus seirbhísí ar fáil ar bhealach a chuirfidh riachtanais agus áisiúlacht ár gcustaiméirí go hiomlán san áireamh.

Áireofar leis sin: Réimse meán a úsáid chun táirgí nó seirbhísí a chur ar fáil m.sh. Asraonta Díolacháin, Córas ríomhthráchtála, srl.

A chinntiú go bhfuil asraonta na n-oifigí díolachán suite in áiteanna atá réasúnta cóngarach dár gcustaiméirí.

Chun seo a bhaint amach:

 • Bíonn ár nOifig Díolta Léarscáileanna, atá suite i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, ar oscailt
 • Ó Luan go hAoine ó 9:00 r.n go dtí a 4:15 i.n. am lóin san áireamh.
 • Táimid tar éis Gníomhairí Léarscáileanna Áite a ceapadh agus tá siad suite go straitéiseach ar fud na tíre chun an rochtain is fearr is féidir a chur ar fáil do chustaiméirí.
 • Tá sonraí ar fáil ach glaoch ar 01-802-5300 nó cuairt a thabhairt ar OSi.ie.
 • Tá Táirgí Turasóireacht agus Fóillíochta Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, mar shampla an tSraith Discovery, Treoracha do Shráideanna Bhaile Átha Cliath agus Cathrach eile agus Atlais ar fáil trí go leor siopaí leabhar, i réamhchúirteanna garáistí agus in asraonta miondíola eile.
 • Is féidir táirgí na Suirbhéireachta Ordanáis a cheannach freisin trína n-ordú ar líne ag IrishMaps.ie

Custaiméirí Corparáideacha:

Cuirfear gach Custaiméir Corparáideach in aithne do Bhainisteoir Príomhchuntas a fheidhmeoidh mar phríomhphointe teagmhála dá gcuid riachtanas go léir.

Fiosrúcháin Teileafón don eagraíocht:

Is í 1890 674627 ár n-uimhir theileafóin Íosghlao.

 • Freagróimid do ghlao a luaithe agus is féidir – tá sé d’aidhm againn do ghlaoch isteach a fhreagairt laistigh de 25 soicind.
 • Déanfaimid ár ndícheall i ngach cás táirgí a sheoladh ónár rannóg Teilidhíola laistigh de lá amháin i ndiaidh ordú bailí a fháil.
 • Is de nádúr go leor fiosruithe chuig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann go mbíonn siad casta.
 • Déanfaidh gach duine dár bhfoireann a dhícheall a bheith chomh cabhrach agus is féidir leo agus faisnéis a sholáthar, má tharlaíonn sé nach bhfuil ball foirne ann chun déileáil le d’fhiosrúchán déanfaidh sé nó sí iarracht an glao a aistriú chuig duine éigin a bheidh in ann. Más rud é nach féidir déileáil le do cheist láithreach tógfaimid do shonraí agus déanfaimid socrú go nglaofaidh an ball foirne cuí ar ais ort.
 • Sa chás go bhfuil glórphoist ar fáil agus má fhágann tú teachtaireacht againn beidh sé d’aidhm againn freagra a thabhairt ort an lá dár gcionn ar a dhéanaí.
 • Nuair is cuí, inseoimid duit ainm agus uimhir theileafóin an ghníomhaire nó an dáileora is gaire i do cheantar.

Comhfhreagras tríd an bpost/facs/ríomhphost:

  • Tabharfaimid freagra ar aon fhiosrúcháin scríofa laistigh de 10 lá tar éis dúinn do litir a fháil.
  • Más rud é nach féidir linn freagra cinntitheach a thabhairt duit laistigh den tréimhse sin, eiseofar freagra eatramhach le cabhrú leat déileáil le do cheist a mhéid is féidir.
  • Má sheoltar comhfhreagras chugainn trí ríomhphost tabharfaidh an té sin dá bhfuil sé seolta chuige nó chuici freagra pras air.
  • Má sheolann tú ríomhphost chuig ár rannóg seirbhísí do chustaiméirí agus más gá duit admháil a fháil, beidh sé d’aidhm againn do ríomhphost a admháil laistigh de 3 lá agus freagra cuimsitheach a chur ar fáil laistigh de 10 lá.
  • Má sheolann tú comhfhreagras chugainn i nGaeilge, seolfaimid comhfhreagras ar ais chugat i nGaeilge.

Daoine a thugann cuairt orainn:

Déileálfar go cúirtéiseach leis na daoine go léir a thagann chuig ár n-oifigí.

   • Déileálfaimid le d’fhiosrúchán go pras.
   • Déanfaimid ár ndícheall a chinntiú nach mbeidh ar aon duine fanacht níos faide ná 5 nóiméad le haghaidh léarscáileanna caighdeánacha ná táirgí turasóireachta agus fóillíochta inár nOifig Dhíolta Léarscáileanna.
   • Déanfaimid ár ndícheall i ngach cás táirgí a sheoladh ónár Rannóg um Dhíolacháin Dhigiteacha laistigh de 5 lá ón dáta a fhaightear ordú bailí.
   • Eiseofar pasanna cuairteora do na daoine go léir a bhfuil coinne déanta leo agus cuirfear fáilte rompu
   • go pras nuair a chuirtear an fhoireann ar an eolas go bhfuil siad tagtha.

Déileáil le Gearáin:

   • Má tá tú míshásta le caighdeán na seirbhíse atá faighte agat tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh.
   • Ba cheart an gearán a dhéanamh ar an gcéad dul síos go díreach leis an duine a chuir an tseirbhís ar fáil nó le maoirseoir an réimse sin mura mbíonn an té sin i láthair.
   • Más rud é nach féidir an scéal a réiteach leis an mball foirne nó leis an maoirseoir féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Idirchaidrimh do Chustaiméirí. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis nó léi ag
   • custserv@osi.ie. Teil 01-802-5300 nó Facs: 01-820-4156
   • Eiseofar admháil fhoirmiúil laistigh de 5 lá ón am a fhaigheann an tOifigeach Idirchaidrimh do Chustaiméirí gearán.
   • Déanfaidh an Oifig Idirchaidrimh do Chustaiméirí imscrúdú agus eiseofar freagra foirmiúil laistigh de 15 lá oibre.
   • Má sheastar leis an ngearán cuirfear bearta i gcrích chun an locht a leigheas agus cuirfimid sásamh cuí ar fáil duitse, an custaiméir.
   • Má bhíonn tú fós míshásta le toradh imscrúdú an ghearáin beidh sé de cheart agat achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Bhainisteoir Margaíochta a bhfuil freagracht iomlán aige nó aici as bainistiú gach gné de sheirbhís do chustaiméirí agus atá freagrach don Phríomhfheidhmeannach.

Faisnéis

Cuirfimid faisnéis shoiléir, chruinn, chuimsitheach agus cothrom le dáta ar fáil dár gcustaiméirí faoinár seirbhísí go léir. Beidh ár suíomh gréasáin chomh cothrom le dáta, ábhartha, so-úsáidte agus inrochtana agus is féidir.

Monatóireacht ar ár bhfeidhmíocht agus Aiseolas

   • Leanfaimid ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar bhealaí éagsúla ar an bhfeidhmíocht dhíreach atá againn lenár gcustaiméirí.
   • Cuirimid fáilte roimh do chuid tagairtí, moltaí agus tuairimí faoi aon ghné dár dtáirgí nó dár seirbhísí.
   • Leanfaimid ar aghaidh ag iarraidh feabhas a chur ar leibhéal na seirbhíse do chustaiméirí.
   • Tabharfaimid tuairisc ar ár bhfeidhmíocht inár dtuarascáil bhliantúil.

Íoslódáil leagan PDF ar a bhfuil an fhaisnéis go léir atá ar an leathanach seo.

Scéim Teanga OSi

Scéim Teanga 2014 – 2017 Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Ordnance Survey Ireland Irish Language Scheme 2014 – 2017 under section 11 of the Official Languages Act, 2003

Map Sales
e-mail: mapsales@osi.ie
Tel: +353-1-802-5379
Fax: +353-1-822-0979
Digital Sales
e-mail: digitals@osi.ie
Tel: +353-1-802-5376
Fax: +353-1-802-5377
Trade Sales
e-mail: tradesales@osi.ie
Tel: +353-1-802-5387
Fax: +353-1-802-5380
Copyright Administration
e-mail: copyright@osi.ie
Tel: +353-1-802-5320
Fax: +353-1-824-7540
Aerial Photography Sales
e-mail: photosales@osi.ie
Tel: +353-1-824-7577
Fax: +353-1-802-5323
Customer Services
E-mail: custserv@osi.ie
Tel: +353-1-802-5300
Fax: +353-1-820-4156
Telephone Sales
e-mail: telesales@osi.ie
Tel: +353-1-802-5349
Fax: +353-1-822-0979
Geodetic Surveying Services
e-mail: control@osi.ie
Tel: +353-1-885-2456
Fax: +353-1-820-4156
Trí Gaeilge Ríomhphoist eolas@osi.ie