Mandate and Strategy statement

entrance

Mandate

Our mandate from Government expands on our Mission statement and outlines the principal responsibilities of Ordnance Survey Ireland as follows:

 • To maintain and develop the underlying physical infrastructure to support mapping and mapping applications, including to maintain a national grid and the geodetic and height frameworks and to link these to international systems.
 • To create and maintain for the entire State mapping and related geographic databases which have national consistency of content, currency, style and manner.
 • To provide mapping and related geographic data to the public and private sectors in support of social, economic, legislative, security, business and administrative functions and requirements.
 • To encourage and promote the benefits of the use of OSi’s national mapping and related databases and to promote the development of its products, services and markets to meet national and user needs.
 • To advise Government and public sector organisations on matters relating to the policy and practice of survey, mapping and geographic information and on the development of national spatial database infrastructures.
 • To represent the State at international level on matters relating to mapping and geographic information.
 • To provide the necessary technical support to the Chief Boundary Surveyor in the performance of his/her duties in delimiting statutory boundaries and the delineation of such boundaries on maps.
 • To depict placenames and ancient features in the national mapping and related databases in the Irish language or in the English and Irish languages.
 • To protect Government copyright on OSi databases, products and published material.

Statement of Strategy

This Statement of Strategy is the seventh statement to be published by Ordnance Survey Ireland and arises in the context of the Public Service Management Act, 1997.

The Statement continues to build on the strategic management process which is well established in Ordnance Survey Ireland and comprises a number of strategic themes which are designed to assist the organisation in successfully meeting the challenges of a constantly changing environment in which the organisation fulfils its mandate.

There has been consultation with stakeholders at all levels in the preparation of this statement.

Ár Sainordú

Tá an cuspóir atá againn, mar a thug an Rialtas údarás dúinn, leagtha síos san Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001 (arna leasú le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003) agus luann na príomhfhreagrachtaí atá ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, mar a leanas:

 • An bonneagar fisiceach bunúsach a chothabháil agus a fhorbairt atá ag teastáil chun feidhmchláir mhapála a thacú, lena n-áirítear chun eangach náisiúnta agus creataí náisiúnta geodasacha agus airde a chothabháil agus chun iad a cheangal le córais idirnáisiúnta
 • Bunachair shonraí mhapála agus gheografacha ghaolmhara a chruthú agus a chothabháil don Stát iomlán, a bhfuil comhsheasmhacht náisiúnta ábhair, saolré, stíle agus modha acu, lena n-áirítear do na limistéir sin nach soláthraíonn brabús tráchtála ar an ngníomhaíocht
 • Faisnéis mhapála agus gheografach ghaolmhar a sholáthar do na hearnálacha poiblí agus príobháideacha chun tacú le feidhmeanna agus riachtanais sóisialta, eacnamaíochta, reachtaíochta, oideachais, slándála, gnó agus riaracháin
 • Na tairbhí a bhaineann le húsáid a bhaint as bunachair shonraí náisiúnta mhapála agus ghaolmhara a spreagadh agus a chur chun cinn, agus táirgí, seirbhísí agus margaí a fhorbairt chun freastal ar riachtanais náisiúnta agus úsáideoirí
 • Comhairle a thabhairt don Rialtas, d’Aire an Rialtais, do chomhlacht bunaithe ag nó faoi reacht agus d’aon eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí ar ábhair a bhaineann leis an mbeartas agus leis an gcleachtas d’fhaisnéis shuirbhé, mhapála agus gheografach agus ar fhorbairt de bhonneagair náisiúnta bhunachair shonraí spásúla
 • Ionadaíocht a dhéanamh don Stát ag leibhéal idirnáisiúnta ar ábhair a bhaineann le faisnéis mhapála agus gheografach
 • An tacaíocht theicniúil is gá a chur ar fáil don Phríomh-Shuirbhéir Teorann i gcomhlíonadh a chuid nó a cuid dualgas i ndáil le teorainneacha reachtúla a theormharcáil agus a leithéid sin de theorainneacha ar léarscáileanna a dhílíniú
 • Logainmneacha agus gnéithe seanda sna taifid náisiúnta mhapála agus ghaolmhara a léiriú i nGaeilge nó i mBéarla agus i nGaeilge
 • Cóipcheart an Rialtais a chosaint ar thaifid, ar bhunachair shonraí, ar tháirgí agus ar ábhar foilsithe OSi, lena n-áirítear cóipcheart ar thaifid, ar bhunachair shonraí, ar tháirgí agus ar ábhar foilsithe OSi a rinneadh roimh an lá bunaithe.

Ráiteas Straitéise

Is é an Ráiteas Straitéise seo an seachtú ráiteas a d’fhoilsigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann a eascraítear i gcomhthéacs an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997.

Leanann an Ráiteas le cur leis an bpróiseas straitéiseach bainistíochta atá bunaithe go láidir i Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus é comhdhéanta de roinnt téamaí straitéiseacha atá deartha chun cuidiú leis an eagraíocht freastal go rathúil ar na dúshláin a bhaineann le timpeallacht atá ag athrú i gcónaí ina gcomhlíonann an eagraíocht a sainordú.

Bhí comhairliúchán le geallsealbhóirí ag gach leibhéal in ullmhú an ráitis seo.

Please click on the links below to download the strategy statement as a PDF file.

OSi Strategy Statement 2010 – 2012                   OSi Strategy Statement 2007 – 2009

OSi Strategy Statement 2013 – 2015                   Ráiteas Straitéise 2014

OSi Strategy Statement 2016 – 2018                   Ráiteas Straitéise 2016 – 2018

You can read our Customer Charter by downloading the PDF here.