Saoráil Faisnéise (SF)

freedom_of_information

Foráiltear sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise (FOI) go mbeidh sé de cheart ag gach duine ón 21 Aibreán 1998:

  • Taifid oifigiúla atá i seilbh Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Poiblí agus nach bhfuil ar fáil go poiblí ar aon slí eile a rochtain.
  • Faisnéis phearsanta a cheartú agus a thabhairt chun dáta i gcás ina bhfuil faisnéis den sórt sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach,
  • Cúis a thabhairt dóibh i dtaca le cinntí a mbíonn tionchar acu ar an duine féin.

Tá na taifid seo a leanas faoi raon feidhme na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise:

  • Taifid phearsanta is cuma cén uair ar cruthaíodh iad
  • Gach taifead eile a cruthaíodh tar éis an 21ú Aibreán 1998

Faisnéis a bhíonn ar fáil de ghnáth

Cuireann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faisnéis ar fáil de ghnáth anois don phobal maidir lena cuid feidhmeanna agus gníomhaíochtaí.

Is féidir faisnéis ghinearálta a fháil ar shuíomh gréasáin OSi agus i dTuarascálacha Bliantúla OSi agus ina Ráitis Straitéise atá ar fáil ar an suíomh gréasáin.

Ba chóir fiosruithe sonracha a sheoladh chuig Seirbhísí do Chustaiméirí OSi, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, nó ar

ríomhphost chuig custserv@osi.ie

Iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

Ba cheart iarratais ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Páirc an Fhionnuisce

Baile Átha Cliath

Teil 01 8025301

Ríomhphost Foi@osi.ie.

  • Ba chóir duit d’iarratas a dhéanamh i scríbhinn.
  • Ba chóir duit a thabhairt le fios go bhfuil d’iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
  • Ba chóir duit an oiread sonraí agus is féidir a thabhairt ionas go mbeidh foireann na heagraíochta in ann an taifead a aithint. Mura bhfuil a fhios agat go cinnte cé na taifid atá de dhíth ort, beidh an fhoireann laistigh den eagraíocht sásta cabhrú leat chun d’iarratas a réiteach.
  • Ba chóir duit freisin uimhir theileafóin lae a chur san áireamh ionas go mbeifear in ann dul i dteagmháil leat más gá chun sonraí d’iarratais a shoiléiriú.

Tabharfaidh foireann OSi cúnamh do dhaoine nach bhfuil in ann léamh, priontáil agus/nó scríobh i ngeall ar mhíchumas, d’fhonn a gcearta a fhorfheidhmiú faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Tríd is tríd láimhseálfaidh OSi iarratas FOI taobh istigh de 4 seachtaine. Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a lorg má tá tú míshásta leis an gcéad chinneadh nó mura bhfaigheann tú freagra laistigh de 4 seachtaine ó dhéanann tú an chéad iarratas.

Má tá tú fós míshásta i ndiaidh an athbhreithnithe inmheánaigh, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách maidir leis an gcinneadh a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise.

Táillí

Níl aon táillí i gceist ar iarratas ar fhaisnéis phearsanta nó ar iarratas tosaigh, ach féadfar táillí a ghearradh ar chatagóirí áirithe iarratais mar atá leagtha amach thíos:

€30 – Táille ar Athbhreithniú Inmheánach (faisnéis neamhphearsanta)

€10 – Táille ar Athbhreithniú Inmheánach (Daoine a bhfuil Cárta Leighis acu)

€50 – Achomhairc chuig an gCoimisinéir Faisnéise

€15 – Achomhairc chuig an gCoimisinéir Faisnéise (Daoine a bhfuil Cárta Leighis acu)

€20 in aghaidh na huaire ar chuardach agus aisghabháil i gcás inar mó an tréimhse sin agus 5 uair an chloig

Chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil faoi Shaoráil Faisnéise déan teagmháil leis an Oifigeach Faisnéise (OSi) ar 01 8025301, seol ríomhphost chuig corp.service@osi.ie nó téigh chuig suíomh gréasáin FOI www.foi.gov.ie