Cairt Chustaiméirí SOÉ

Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann

Cairt Chustaiméirí 2019 – 2021

An soláthróir náisiúnta de shonraí agus d’ardáin gheospásúla iontaofa a dhéantar cothabháil orthu chun a chinntiú go bhfuil sé furasta foinsí digiteacha geografacha an Stáit a aimsiú, a chomhroinnt agus a úsáid.

Tá traidisiún uasaí i Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) a théann siar trí chéad bliain de bheith ag cur táirgí agus seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil dá chustaiméirí. Leagann ár gCairt Chustaiméirí amach an leibhéal seirbhíse a bhfuil sé mar aidhm againn a sholáthar dár gcustaiméirí, ar aon dul leis na 12 Phrionsabal den tSeirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí.

Ár Sonraí Teagmhála:

Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann
Bóthar na Suirbhéireachta Ordanáis
Páirc an Fhionnuisce
Baile Átha Cliath 8

D08 F6E4

R-phost: custserv@osi.ie

Teil: + 353-1-802-5300
Láithreán Gréasáin:
www.osi.ie

Moladh, Gearáin agus Aiseolas

Más mian leat aiseolas a thabhairt, nó más rud é go bhfuil tú míshásta le caighdeán na seirbhíse a faigheann tú, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh.

Tá OSi tiomanta dó go mbaintear amach seirbhís ardchaighdeánach dár gcustaiméirí.

Táimid tiomanta dó:

 • Go ndéileálfar le gearáin ar bhealach atá cúirtéiseach agus éifeachtach
 • Go réiteofar gearáin ag an gcéad phointe teagmhála, nuair is féidir
 • Go gcuirtear aon bhotún i gceart chomh tapa agus is gur féidir
 • Go ndéantar cinnte de nach dtarlaíonn aon earráidí

Ba chóir an gearán a dhéanamh leis an duine ar leith a chuir an tseirbhís ar fáil ar an gcéad dul síos nó, más rud é nach bhfuil an duine sin ar fáil, le maoirseoir an rannóg atá i gceist.

Más rud é nach bhfuil sé indéanta an fhadhb a réiteach leis an mball foirne nó leis an maoirseoir ábhartha, is féidir leat an gearán a athreorú, i scríbhinn más féidir, chuig Oifigeach Seirbhísí Custaiméirí OSi, ar féidir teagmháil a dhéanamh leis ag:

Ríomhphost: custserv@osi.ie

Teil: 01-8025 300

 • Cuirfidh Oifigeach na Seirbhísí Custaiméirí admháil fhoirmiúil duit laistigh de 5 lá.
 • Déanfar gach uile chás a imscrúdú agus eiseofar freagra foirmiúil leis laistigh de 15 lá oibre.
 • Sa chás go seastar leis an ngearán, glacfar céimeanna chun an locht a chur i gceart agus cuirfimid sásamh cuí ar fáil don chustaiméir.
 • Más rud é go bhfuil tú fós míshásta le toradh an imscrúdaithe ar ghearáin, tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh. Ar an gcéad ásc, déanfaidh an bainisteoir líne atá freagrach as an tSeirbhís do Chustaiméirí imscrúdú air. Más rud é go dtarlaíonn sé nach bhfuiltear in ann an fhadhb a réiteach ag an gcéim sin, beidh sé de cheart agat achomharc a dhéanamh leis an mBainisteoir Ginearálta Gnó & Margaíochta a bhfuil freagracht iomlán air as an bhainistíocht a dhéanamh ar gach gné den sheirbhís do chustaiméirí agus a oibríonn go díreach don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.Sa chás go bhfuil an fhadhb fós ag seasamh amach gan réiteach ina dhiaidh sin, beidh sé de cheart agat achomharc a chur chuig Oifig an Ombudsman.

Ár dTiomantas Duitse

Nuair a chuireann tú glao orainn:

 • Beimid ar fáil chun do ghlaonna a fhreagairt idir 9.00rn agus 4.30in (4.15in ar an Aoine) seachas ar an deireadh seachtaine agus ar laethanta saoire phoiblí. Tabharfaimid freagra ar do ghlaoch chomh tapa agus is féidir agus beimid cúirtéiseach agus cuidiúil agus sinn ag déileáil leat agus le d’fhiosrúchán.
  • Más féidir, tabharfaimid freagra ar do cheist láithreach ball, ach más rud é nach féidir amhlaidh a dhéanamh, breacfaimid síos na sonraí a bhaineann le d’fhiosrúcháin agus cuirfimid glao ar ais ort laistigh de 2 lá oibre, agus freagra againn duit.
  • Déanfaimid iarracht seirbhís atá éifeachtach agus cúirtéiseach a chur ar fáil agus caithfear leat i gcónaí go héifeachtach agus le dínit agus meas.
  • Bíonn a lán de na fiosrúcháin a chuirtear chuig OSi casta, de réir an chineál ábhair atá i gceist, agus d’fhéadfadh gá a bheith ann le rannóga eile tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh. Déanfaidh ár bhfoireann go léir iarracht an oiread cabhair agus faisnéis a thabhairt duit is gur féidir leo i gcónaí agus beidh siad cúirtéiseach agus measúil agus iad ag déileáil leat i gcónaí. Ba chóir go mbeadh an comhfhreagras uile déanta i scríbhinn sna cásanna sin.

Nuair a scríobhann tú chugainn sa phost nó i ríomhphost:

 • Eiseoimid admháil le haon fhiosrúchán a fhaighimid i scríbhinn laistigh de 3 lá oibre tar éis dúinn do chumarsáid a fháil.
 • Más rud é gurb ar bhall foirne ar leith atá an comhfhreagras ag gair, tabharfaidh an ball foirne sin freagra ar an gcomhfhreagras chomh tapa agus is féidir.
 • Sa chás go gcuirtear ríomhphoist chuig ár rannóg sheirbhíse do chustaiméirí agus go dteastaíonn freagra ón seoltóir, beidh sé mar aidhm againn admháil a thabhairt duit go bhfuarthas do r-phost laistigh de 1 lá amháin agus freagra cuimsitheach a chur ar fáil duit laistigh de 10 lá. Mar sin féin, mar atá luaite roimhe seo, bíonn a lán de na fiosrúcháin a chuirtear chuig OSi casta, de réir an chineál ábhair atá i gceist, agus d’fhéadfadh gá a bheith ann le rannóga eile tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh ina leith. Más rud é go mbíonn gá ann imscrúdú nó aon bheart breise a dhéanamh ar an gceist, cuirfimid ar an eolas thú maidir leis an bpróiseas atá i gceist chomh maith leis an tráth a meastar go mbeidh an t-ábhar réitithe.

Nuair a thugann tú cuairt orainn:

 • Déanfaimid iarracht na hoifigí poiblí a choimeád sábháilte agus inrochtana i gcónaí. Déanfaimid cinnte de go bhfuil ár n-oifigí poiblí oiriúnach don chuspóir agus go gcuirfidh siad ár gcustaiméirí ar a gcumas a gcuid gnó a dhéanamh ar bhealach atá éifeachtach agus slán.
 • Níl ach rochtain teoranta ar ár gcuid oifigí i bPáirc an Fhionnuisce, mar gheall ar chomh sean is atá siad agus an sean-slí a bhfuil siad deartha. Mar sin féin, má tá riachtanais inrochtaineachta ar leith agat, agus más mian leat gnó a dhéanamh sna hoifigí sin, déan teagmháil linn san oifig ach glaoch a chur ar 01-8025 300 roimh duit teacht ar cuairt chugainn.
 • Má theastaíonn uait bualadh le duine ar leith den fhoireann, iarrfaimid ort coinne a shocrú roimh ré chun a chinntiú go mbeidh an ball foirne sin ar fáil ag an am ceart chun bualadh leat.
 • Caithfear go cúirtéiseach le gach uile chuairteoir a thagann chun ár n-oifigí.
 • Déileálfaimid le do cheist go pras.
 • Eiseofar pas cuairteora le gach uile chuairteoir a bhfuil coinne acu agus déileálfar leo go deas pras nuair a chuirtear an fhoireann ar an eolas go bhfuil siad ann.

Ullmhúchán Molta do Chustaiméirí Roimh Duit Dul i dTeagmháil leis an OSi:

Chun cabhrú linn seirbhís éifeachtach agus taithí den scoth a thabhairt duit, ba cheart don chustaiméir:

 • Úsáid a bhaint as ár seirbhís ar líne ag www.osi.ie chun ár dtáirgí a cheannach lena n-áirítear Pacáistí Pleanála (Digiteacha agus Páipéir), Léarscáileanna Chlárlann na Talún agus Léarscáileanna Turasóireachta/Fóillíochta.
 • Ár dtáirgí a cheannach ónár gcuid Gníomhairí Oifigiúla, nó ónár siopa Díolachán Mapaí. (Féach ar ár suíomh gréasáin www.osi.ie chun teacht ar thuilleadh sonraí).
 • A bheith eolach ar na Treoirlínte maidir le Cóipcheart, an Phleanáil agus Clárlann na Talún.
 • Ar an gcéad ásc, déan teagmháil lenár bhFoireann Seirbhíse ar custserv@osi.ie.
 • Sula dtéann tú i dteagmháil leis an OSi, bíodh na sonraí go léir atá ábhartha réidh agat, mar shampla, uimhir an idirbhirt, na comhordanáidí, an limistéar ar leith agus an cineál léarscáile atá i gceist.
 • Bí cúirtéiseach, foighneach agus measúil i gcónaí agus tú ag déileáil lenár bhfoireann.

Cumarsáid a dhéanamh lenár gcustaiméirí agus monatóireacht a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht

Rachaimid i mbun comhairle lenár gcustaiméirí ó am go chéile le suirbhéanna custaiméirí agus beimid ag lorg aiseolas chomh maith lena gcuid tuairimí uathu trí bhealaí éagsúla. Úsáidfimid an t-aiseolas sin nuair is féidir chun feabhas a chur ar an tseirbhís a chuirimid ar fáil agus chun freastal ar riachtanais chustaiméirí amach anseo.

Tá tuilleadh eolais faoi ghealltanais seirbhíse custaiméirí OSi le fáil sa Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí OSi 2019 – 2021.

Seirbhís trí mheán na Gaeilge

Mar eagraíocht, tá OSI tiomanta do sheirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar i nGaeilge agus i mBéarla araon. Comhlíonfaimid le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus le haon Rialacháin arna ndéanamh faoin Acht sin.