Cairt Chustaiméirí SOÉ

Photogrammetry

Tá traidisiún bródúil le trí chéad bliain ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) maidir le táirgí agus seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar agus a sheachadadh dár gcustaiméirí. Le cúnamh uaibhse, tá sé ar intinn againn na caighdeáin a bhfuil sibhse, ár gcustaiméirí, ag súil leo uainn a choinneáil agus nuair is féidir, a fheabhsú.

Is féidir LEATSA cabhrú linn trí:

 • Do bharúil a thabhairt faoinár dtáirgí nó ár seirbhísí, agus go háirithe béim a leagadh ar aon réimse a mheasann tú ar gá é a fheabhsú.
 • Ceann dár “Cártaí le haghaidh Thuairimí Custaiméirí ” a líonadh amach má thug tú cuairt ar cheann dár asraonta díolacháin.
 • Páirt a ghlacadh in aon Suirbhé Custaiméirí a reáchtálann an eagraíocht.
 • Caitheamh lenár bhfoireann leis an gcúirtéis agus leis an dínit chéanna is a bheifeá féin ag súil leo uathusan.

BEIMID tiomanta don mhéid seo a leanas:

Seirbhís éifeachtach agus cúirtéiseach: Is cuma má thugann tú cuairt ar ár n-oifig nó má chuireann tú glaoch teileafóin orainn, caithfear leat i gcónaí go héifeachtach agus le dínit agus meas.

Uasghrádú Táirgí agus Seirbhísí: Leanfaimid ar aghaidh ag forbairt táirgí agus seirbhísí nua le freastal ar riachtanais athraitheacha agus ar ionchais athraitheacha ár gcustaiméirí go léir.

Comhairliúchán lenár gcustaiméirí: Cinnteoimid go mbeidh comhairliúchán foirmiúil agus neamhfhoirmiúil leanúnach againn lenár gcustaiméirí, maidir le táirgí agus seirbhísí atá ann faoi láthair agus forbairtí atá pleanáilte.

Rochtain ar tháirgí agus ar sheirbhísí: Cinnteoimid go gcuirfear ár gcuid táirgí agus seirbhísí ar fáil ar bhealach a chuirfidh riachtanais agus áisiúlacht ár gcustaiméirí go hiomlán san áireamh.

Áireofar leis sin: Réimse meán a úsáid chun táirgí nó seirbhísí a chur ar fáil m.sh. Asraonta Díolacháin, Córas ríomhthráchtála, srl.

A chinntiú go bhfuil asraonta na n-oifigí díolachán suite in áiteanna atá réasúnta cóngarach dár gcustaiméirí.

Chun seo a bhaint amach:

 • Bíonn ár nOifig Díolta Léarscáileanna, atá suite i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, ar oscailt
 • Ó Luan go hAoine ó 9:00 r.n go dtí a 4:15 i.n. am lóin san áireamh.
 • Táimid tar éis Gníomhairí Léarscáileanna Áite a ceapadh agus tá siad suite go straitéiseach ar fud na tíre chun an rochtain is fearr is féidir a chur ar fáil do chustaiméirí.
 • Tá sonraí ar fáil ach glaoch ar 01-802-5300 nó cuairt a thabhairt ar OSi.ie.
 • Tá Táirgí Turasóireacht agus Fóillíochta Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, mar shampla an tSraith Discovery, Treoracha do Shráideanna Bhaile Átha Cliath agus Cathrach eile agus Atlais ar fáil trí go leor siopaí leabhar, i réamhchúirteanna garáistí agus in asraonta miondíola eile.
 • Is féidir táirgí na Suirbhéireachta Ordanáis a cheannach freisin trína n-ordú ar líne ag IrishMaps.ie

Custaiméirí Corparáideacha:

Cuirfear gach Custaiméir Corparáideach in aithne do Bhainisteoir Príomhchuntas a fheidhmeoidh mar phríomhphointe teagmhála dá gcuid riachtanas go léir.

Fiosrúcháin Teileafón don eagraíocht:

Is í 1890 674627 ár n-uimhir theileafóin Íosghlao.

 • Freagróimid do ghlao a luaithe agus is féidir – tá sé d’aidhm againn do ghlaoch isteach a fhreagairt laistigh de 25 soicind.
 • Déanfaimid ár ndícheall i ngach cás táirgí a sheoladh ónár rannóg Teilidhíola laistigh de lá amháin i ndiaidh ordú bailí a fháil.
 • Is de nádúr go leor fiosruithe chuig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann go mbíonn siad casta.
 • Déanfaidh gach duine dár bhfoireann a dhícheall a bheith chomh cabhrach agus is féidir leo agus faisnéis a sholáthar, má tharlaíonn sé nach bhfuil ball foirne ann chun déileáil le d’fhiosrúchán déanfaidh sé nó sí iarracht an glao a aistriú chuig duine éigin a bheidh in ann. Más rud é nach féidir déileáil le do cheist láithreach tógfaimid do shonraí agus déanfaimid socrú go nglaofaidh an ball foirne cuí ar ais ort.
 • Sa chás go bhfuil glórphoist ar fáil agus má fhágann tú teachtaireacht againn beidh sé d’aidhm againn freagra a thabhairt ort an lá dár gcionn ar a dhéanaí.
 • Nuair is cuí, inseoimid duit ainm agus uimhir theileafóin an ghníomhaire nó an dáileora is gaire i do cheantar.

Comhfhreagras tríd an bpost/facs/ríomhphost:

  • Tabharfaimid freagra ar aon fhiosrúcháin scríofa laistigh de 10 lá tar éis dúinn do litir a fháil.
  • Más rud é nach féidir linn freagra cinntitheach a thabhairt duit laistigh den tréimhse sin, eiseofar freagra eatramhach le cabhrú leat déileáil le do cheist a mhéid is féidir.
  • Má sheoltar comhfhreagras chugainn trí ríomhphost tabharfaidh an té sin dá bhfuil sé seolta chuige nó chuici freagra pras air.
  • Má sheolann tú ríomhphost chuig ár rannóg seirbhísí do chustaiméirí agus más gá duit admháil a fháil, beidh sé d’aidhm againn do ríomhphost a admháil laistigh de 3 lá agus freagra cuimsitheach a chur ar fáil laistigh de 10 lá.
  • Má sheolann tú comhfhreagras chugainn i nGaeilge, seolfaimid comhfhreagras ar ais chugat i nGaeilge.

Daoine a thugann cuairt orainn:

Déileálfar go cúirtéiseach leis na daoine go léir a thagann chuig ár n-oifigí.

   • Déileálfaimid le d’fhiosrúchán go pras.
   • Déanfaimid ár ndícheall a chinntiú nach mbeidh ar aon duine fanacht níos faide ná 5 nóiméad le haghaidh léarscáileanna caighdeánacha ná táirgí turasóireachta agus fóillíochta inár nOifig Dhíolta Léarscáileanna.
   • Déanfaimid ár ndícheall i ngach cás táirgí a sheoladh ónár Rannóg um Dhíolacháin Dhigiteacha laistigh de 5 lá ón dáta a fhaightear ordú bailí.
   • Eiseofar pasanna cuairteora do na daoine go léir a bhfuil coinne déanta leo agus cuirfear fáilte rompu
   • go pras nuair a chuirtear an fhoireann ar an eolas go bhfuil siad tagtha.

Déileáil le Gearáin:

   • Má tá tú míshásta le caighdeán na seirbhíse atá faighte agat tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh.
   • Ba cheart an gearán a dhéanamh ar an gcéad dul síos go díreach leis an duine a chuir an tseirbhís ar fáil nó le maoirseoir an réimse sin mura mbíonn an té sin i láthair.
   • Más rud é nach féidir an scéal a réiteach leis an mball foirne nó leis an maoirseoir féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Idirchaidrimh do Chustaiméirí. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis nó léi ag
   • custserv@osi.ie. Teil 01-802-5300 nó Facs: 01-820-4156
   • Eiseofar admháil fhoirmiúil laistigh de 5 lá ón am a fhaigheann an tOifigeach Idirchaidrimh do Chustaiméirí gearán.
   • Déanfaidh an Oifig Idirchaidrimh do Chustaiméirí imscrúdú agus eiseofar freagra foirmiúil laistigh de 15 lá oibre.
   • Má sheastar leis an ngearán cuirfear bearta i gcrích chun an locht a leigheas agus cuirfimid sásamh cuí ar fáil duitse, an custaiméir.
   • Má bhíonn tú fós míshásta le toradh imscrúdú an ghearáin beidh sé de cheart agat achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Bhainisteoir Margaíochta a bhfuil freagracht iomlán aige nó aici as bainistiú gach gné de sheirbhís do chustaiméirí agus atá freagrach don Phríomhfheidhmeannach.

Faisnéis

Cuirfimid faisnéis shoiléir, chruinn, chuimsitheach agus cothrom le dáta ar fáil dár gcustaiméirí faoinár seirbhísí go léir. Beidh ár suíomh gréasáin chomh cothrom le dáta, ábhartha, so-úsáidte agus inrochtana agus is féidir.

Monatóireacht ar ár bhfeidhmíocht agus Aiseolas

   • Leanfaimid ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar bhealaí éagsúla ar an bhfeidhmíocht dhíreach atá againn lenár gcustaiméirí.
   • Cuirimid fáilte roimh do chuid tagairtí, moltaí agus tuairimí faoi aon ghné dár dtáirgí nó dár seirbhísí.
   • Leanfaimid ar aghaidh ag iarraidh feabhas a chur ar leibhéal na seirbhíse do chustaiméirí.
   • Tabharfaimid tuairisc ar ár bhfeidhmíocht inár dtuarascáil bhliantúil.

Íoslódáil leagan PDF ar a bhfuil an fhaisnéis go léir atá ar an leathanach seo.

Scéim Teanga OSi

Scéim Teanga 2014 – 2017 Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Ordnance Survey Ireland Irish Language Scheme 2014 – 2017 under section 11 of the Official Languages Act, 2003

Map Sales
e-mail: mapsales@osi.ie
Tel: +353-1-802-5379
Fax: +353-1-822-0979
Digital Sales
e-mail: digitals@osi.ie
Tel: +353-1-802-5376
Fax: +353-1-802-5377
Trade Sales
e-mail: tradesales@osi.ie
Tel: +353-1-802-5387
Fax: +353-1-802-5380
Copyright Administration
e-mail: copyright@osi.ie
Tel: +353-1-802-5320
Fax: +353-1-824-7540
Aerial Photography Sales
e-mail: photosales@osi.ie
Tel: +353-1-824-7577
Fax: +353-1-802-5323
Customer Services
E-mail: custserv@osi.ie
Tel: +353-1-802-5300
Fax: +353-1-820-4156
Telephone Sales
e-mail: telesales@osi.ie
Tel: +353-1-802-5349
Fax: +353-1-822-0979
Geodetic Surveying Services
e-mail: control@osi.ie
Tel: +353-1-885-2456
Fax: +353-1-820-4156
Trí Gaeilge Ríomhphoist eolas@osi.ie